Funkcje dystrybucji w przedsiębiorstwie

Proces dystrybucji jest ściśle powiązany z produktem. Zaczyna się wyjściem gotowego produktu z przedsiębiorstwa, a kończy dotarciem do nabywcy. Dystrybucja omija lub pokonuje przeszkody ilościowe, czasowe, własnościowe, przestrzenne czy nawet asortymentowe. To zbiór czynności pozwalających na efektywne rozmieszczenie towarów na rynku i dostarczanie ich finalnym odbiorcom.
Podstawowa literatura marketingu wyróżnia podział funkcji dystrybucji na organizacyjne oraz koordynacyjne.

Funkcja koordynacyjna równoważy podaż ze zgłaszanym popytem na konkretny towar pod względem ilościowym, czasowym, asortymentowym oraz przestrzennym. Koordynacja odpowiada za procesy informacyjne i decyzyjne. Chodzi o dokonywanie pewnych uzgodnień między różnymi uczestnikami rynku. Do najważniejszych zadań tej funkcji należą:

– zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych,
– podejmowanie decyzji dotyczących wielkości produkcji,
– poszukiwanie oraz składania ofert sprzedaży i kupna,
– nawiązywanie kontaktów handlowych,
– promowanie produktów i firm,
– przenoszenie prawa własności na inne podmioty,
– negocjowanie oraz podpisywania wszelkich umów handlowych.

Naukowcy z branży marketingu uważają, że koordynacja występuje podczas takich czynności jak asortymentacja, sortowanie, rozmieszczanie i kompletowanie. Sortowanie polega na klasyfikacji produktów według określonych standardów. Kompletowanie łączy jednorodne produkty w większe partie. Ma to w przyszłości ułatwić zarządzanie nimi w przestrzeni rynkowej. Rozmieszczenie odnosi się do dzielenia skompletowanych wcześniej partii towarów na mniejsze segmenty, które pasują do konkretnych ogniw w kanałach dystrybucji. Asortymentacja łączy, kierując się konkretnymi kryteriami, towary w stosowne zestawy. Dotyczy to zagadnień związanych z konsumpcją oraz potrzebami finalnych nabywców.

Funkcje organizacyjne są w pewnym stopniu pochodną funkcji koordynacyjnych. Można o nich mówić, gdy w sposób prawidłowy realizowane są funkcje koordynacyjne. Organizacja wiąże się z doprowadzeniem produktu do miejsca jego sprzedaży i obejmuje czynności związane ze skuteczną realizacją transakcji kupna oraz sprzedaży czyli logistyką dystrybucji. Charakter oraz zakres funkcji organizacyjnych nie jest określony w sposób jednoznaczny, ale można wyróżnić zadania realizowane przez te funkcje. Zaliczamy do nich transport, magazynowanie, przerób handlowy, sortowanie, obsługa zamówień, kompletowanie, utrzymywanie magazynów oraz zapasów i sprzedawanie towarów pośrednikom lub bezpośrednio ostatecznym odbiorcom. Funkcje organizacyjne zajmują się obsługą na wszystkich poziomach dystrybucji. By móc realizować te funkcje należy posiadać odpowiednie środki techniczne, czyli magazyny i elementy transportu.

Śledząc literaturę marketingową, można spotkać się także z innym podziałem funkcji dystrybucji. Dzieli się je na te związane z kształtowaniem obrotu, które dotyczą towarów (ich jakości, dostępnego asortymentu oraz usług towarzyszących), uczestników rynku (akwizycji, informacji i zabezpieczenia interesów stron) oraz pokonywania rozbieżności w czasie (magazynowania i rozbieżności dotyczących ilości). Druga grupa funkcji dotyczy kształtowania należności. Klasyfikacja ta odnosi się do tworzenia cen, kredytowania i kształtowania cen równowagi w czasie oraz przestrzeni.

Są też badacze, którzy dzielą funkcje na transakcyjne (zakup, sprzedaż oraz przejmowanie ryzyka), logistyczne (kompletowanie, składowanie, tworzenie asortymentu, transportowanie i sortowanie) i pomocnicze (informowanie, badania marketingowe i finansowanie procesów obrotu).

Jak widać, zagadnienie dotyczące funkcji dystrybucji jest niezwykle szerokie. Temat transportu produktu z przedsiębiorstwa do nabywcy musi przebiegać w określonej atmosferze rynkowej i nie powodować dodatkowych kosztów. Dlatego przedsiębiorcy stale szukają nowych rozwiązań, unowocześniają istniejące systemy dystrybucji i starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+